OMEGA3

豐富的Omega 3來源

  • 有助大腦思維清晰和提高專注力
  • 促進大腦認知發展

 

紐西蘭酪梨含有Omega 3、Omega 6和Omega 9,Omega脂肪酸有助於心臟、心血管健康和大腦認知發展。